Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
společnosti
VSHosting s.r.o.
se sídlem Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, IČ: 615 05 455
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29746
pro služby Webhosting, Virtual server a pro služby související s doménovými jmény
 
1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) společnosti VSHosting s.r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, IČ: 615 05 455, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29746 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající při uzavírání a ze smluv o poskytování služeb uzavřených mezi poskytovatelem a fyzickými osobami a právnickými osobami jako objednatelem (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a „objednatel“). Smlouva o poskytování služeb se vztahuje na služby Webhosting, Virtual server a/nebo zprostředkování registrace doménových jmen druhé úrovně v síti internet v centrálních registrech doménových jmen (a dalších služeb týkajících se doménových jmen) ze strany poskytovatele pro objednatele (vše společně dále též jen jako „služby“ nebo jednotlivě jako „služba“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na adrese www.hostingpark.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.2.      Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.
1.4.      V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou ve smlouvě o poskytování služeb. Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.
1.5.      Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.
 
2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.      Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní v rámci informačního systému poskytovatele. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel provádět správu některých technických podmínek poskytnutých služeb a objednávat služby poskytovatele (dále jen „uživatelský účet“), včetně zadávání požadavků poskytovateli k provedení zprostředkování prodloužení registrace doménových jmen.
2.2.      Uživatelský účet objednatele je zprovozněn tím, že poskytovatel zašle objednateli údaje nezbytné k přístupu k uživatelskému účtu na adresu objednatele.
2.3.      Při registraci na webové stránce je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.
2.4.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
2.5.      Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.
2.6.      Poskytovatel může objednateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
2.7.      Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.
 
3.       UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1.      V uživatelském účtu a na webových stránkách je seznam služeb nabízených poskytovatelem. Ceny služeb jsou poskytovatelem uváděny včetně daně z přidané hodnoty a včetně veškerých dalších daní, poplatků a nákladů. U každé služby je uvedena její bližší specifikace. Nabídka na poskytnutí služby je aktuální po dobu, kdy je nabídka této služby zobrazována na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.      Objednávku obsahující specifikaci požadovaných služeb (dále jen „objednávka“) může objednatel provést ze svého uživatelského účtu, elektronickou poštou, telefonicky nebo osobně. Objednávku prováděnou z uživatelského účtu odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené objednatelem v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.
3.3.      V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli, zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v uživatelském účtu (dále jen „adresa objednatele“) návrh smlouvy o poskytování služeb (dále jen „návrh na uzavření smlouvy“) včetně výzvy k uhrazení odměny a nákladů poskytovatele. Doručením souhlasu objednatele s návrhem na uzavření smlouvy poskytovateli je uzavřena smlouva o poskytování služeb. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Souhlas objednatele s návrhem na uzavření smlouvy je doručený připsáním částky dle věty první tohoto článku na účet poskytovatele nebo doručením akceptace objednatele poskytovateli.
3.4.      Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem.
3.5.      Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
3.6.      Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb si hradí objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
 
4.       POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
4.1.      Poskytovatel zajistí poskytnutí služeb za podmínek a v rozsahu stanoveném ve smlouvě o poskytování služeb. Služby jsou zprovozněny až po uhrazení odměny náležející poskytovateli za první období a po uhrazení všech nákladů, které je objednatel povinen platit.
4.2.      V souvislosti s poskytováním služeb provádí poskytovatel nepřetržitý dohled a poskytuje objednateli nepřetržitou technickou podporu. V přiměřeném rozsahu poskytuje poskytovatel objednateli také uživatelskou podporu ohledně technického nastavení služeb. V případě nefunkčnosti služby poskytuje poskytovatel objednateli podporu prostřednictvím elektronické pošty (podpora@vshosting.cz) nebo telefonicky na telefonním čísle 246 035 835.
4.3.      Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně objednatele nebo jiných osob. Služby tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
4.4.      Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služeb. V souvislosti s plněním této své povinnosti může poskytovatel provádět plánované odstávky služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade software (dále jen „odstávka služeb“). Odstávka služeb bude ve většině případů prováděna průměrně v rozsahu 60 minut měsíčně s tím, že v případě, kdy poskytovatel nevyužije svého práva na odstávku služeb v tomto rozsahu v konkrétním měsíci (v konkrétních měsících), může o tuto nevyčerpanou dobu prodloužit odstávku služeb v následujících měsících (pro případ potřeby časově náročnějších opatření). V případě plánované odstávky služeb oznámí poskytovatel tuto odstávku předem tak, že zašle zprávu objednateli elektronickou poštou nebo informace o plánované odstávce umístí na svou webovou stránku, a to, je-li to možné, nejméně dvacet čtyři (24) hodin před započetím odstávky služeb. Pokud to charakter odstávky služeb dovoluje, bude poskytovatel dle svých možností realizovat odstávku služeb v době nižšího využívání služeb (o víkendech, v nočních hodinách, o svátcích).
4.5.      Při poskytováním služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb. V případě poruchy v poskytování služeb se poskytovatel zavazuje vyvinout nezbytné úsilí k odstranění poruchy.
4.6.      V případě, že k poruše v poskytování služeb došlo z důvodů na straně objednatele, zavazuje se objednatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění této poruchy. V jiných případech nese náklady spojené s odstraňováním poruchy poskytovatel.
4.7.      Objem přenášených dat objednatelem a objem přenášených dat zasílaných třetími osobami objednateli při využívání služby je stanoven ve smlouvě o poskytování služeb.
4.8.      Poskytování služeb může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.
 
5.       UŽITÍ SLUŽEB OBJEDNATELEM
5.1.      Přístup ke službám je určen výhradně pro užití služeb objednatelem. Objednatel je oprávněn umožnit užití služeb také třetím osobám. Objednatel se zavazuje zajistit, že třetí osoba, které objednatel umožnil užití služeb, bude při využívání služeb dodržovat povinnosti objednatele vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb a z obecně závazných právních předpisů, přičemž za porušení těchto povinností odpovídá objednatel poskytovateli, jako by je porušil sám. V případě, že tato třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se objednatel tuto škodu poskytovateli nahradit.
5.2.      Objednatel nesmí uživatelský účet a služby využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání těchto služeb další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele.
5.3.      Objednatel nesmí v rámci služby ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či dobrými mravy, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:
5.3.1.   zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, např. neoprávněně zpřístupňované počítačové programy (včetně počítačových her), nástroje neoprávněně modifikující počítačové programy (tzv. cracky) atp.,
5.3.2.   porušuje právní normy upravující nakládání s pornografickými materiály,
5.3.3.   porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.
5.4.      Objednatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodních sdělení ani službu využívat pro jiné odesílání nevyžádané elektronické pošty (spam).
5.5.      Objednatel nesmí v rámci služby ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing).
5.6.      Objednatel nesmí v rámci služby ukládat informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele (včetně hypertextových odkazů na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele).
5.7.      Objednatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.
5.8.      Objednatel nesmí při využívání služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. Objednatel nesmí službu využívat tím způsobem, který by mohl vést k přetížení internetu nebo datové sítě poskytovatele, mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek těchto sítí. Webovou stránku, uživatelský účet a služby je možné využívat jen v souladu s jejich určením a v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.
5.9.      U služby Virtual server dále nesmí objednatel:
5.9.1.   měnit MAC adresu síťových rozhraní, přičemž objednatel smí používat pouze jemu přidělenou IP adresu;
5.9.2.   provozovat DHCP server;
5.9.3.   jakkoli zasahovat do činnosti hypervizoru spravujícího virtuální servery, zejména pokoušet se o změnu omezení služby (jemu přidělených systémových prostředků) nebo se pokoušet tato omezení (limity) překračovat;
5.9.4.   počínat si tak, že by došlo k porušování licenčních podmínek u počítačových programů provozovaných na (virtuálním) serveru, včetně licenčních podmínek operačního systému.
5.10. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných objednatelem. Objednatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony objednatele (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě) a že poskytovatel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené objednatelem či jinými osobami v souvislosti se službou, dozví-li se o jejich protiprávnosti.
5.11. V případě, že aplikace objednatele, kterou provozuje objednatel v rámci služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu) a objednatel je na tuto vadu poskytovatelem upozorněn, je objednatel povinen tuto vadu neprodleně odstranit, a to nejdéle do 24 hodin od doručení oznámení. Není-li objednatel schopen v této lhůtě odstranit vadu, je povinen odstranit celou aplikaci obsahující vadu. Nedojde-li ze strany objednatele k nápravě, je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby objednateli, a to až do doby odstranění vady. V případě, že aplikace objednatele, kterou provozuje objednatel v rámci služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu), která způsobuje přetížení serveru poskytovatele nebo jinou abnormalitu v chodu serveru poskytovatele, je poskytovatel oprávněn ihned pozastavit poskytování služby objednateli, a to až do doby odstranění vady.
5.12. Přístup ke službám je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k službám a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
5.13. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení technických podmínek služeb provedených objednatelem v uživatelském účtu.
 
6.       REGISTRACE, PRODLOUŽENÍ REGISTRACE, ZMĚNA REGISTRÁTORA A TECHNICKÁ SPRÁVA DOMÉNOVÝCH JMEN
6.1.      Zprostředkování registrace doménových jmen prostřednictvím smluvního registrátora poskytovatele, zprostředkování prodloužení registrace doménového jména, převod správy doménových jmen na smluvního registrátora poskytovatele (změnu registrátora) a technickou správu doménových jmen (společně dále jen jako „služby související s doménovými jmény“) provádí poskytovatel v závislosti na pokynech objednatele zadávaných objednatelem z uživatelského účtu nebo zaslaných na elektronickou adresu poskytovatele reg@vshosting.cz (dále jen „žádost o registraci“). Smluvním registrátorem poskytovatele je subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem ke konkrétnímu centrálnímu registru doménových jmen a zadávat požadavky změn záznamů vedených v centrálním registru doménových jmen. Jakoukoliv změnu v centrálním registru doménových jmen je možné provést pouze prostřednictvím smluvního registrátora poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že osobou, která je oprávněna provádět změny v centrálních registrech doménových jmen, je pouze smluvní registrátor poskytovatele.
6.2.      Poskytovatel nemusí být technickým správcem doménových jmen spravovaných smluvním registrátorem poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost a nastavení jmenných serverů objednatele či třetích osob či za chybné technické nastavení provedené objednatelem.
6.3.      Poskytovatel zajistí registraci, prodloužení registrace a provoz doménového jména v souladu s pokyny zadanými objednatelem z uživatelského účtu, a to za předpokladu, že provedení registrace, prodloužení registrace či provozu doménového jména nebrání potíže na straně objednatele nebo na straně třetích osob. Služby související s doménovými jmény zajišťuje poskytovatel vždy nejpozději do sedmi (7) dní od uhrazení jeho odměny za tyto služby objednatelem.
6.4.      Poskytovatel zajišťuje zprostředkování registrace doménových jmen podle pořadí, ve kterém mu byly doručeny jednotlivé žádosti o registraci. Pro řádné využívaní služeb souvisejících s doménovými jmény či pro jiné řádné nakládání s doménovými jmény je objednatel povinen se řídit pravidly pro registraci doménových jmen.
6.5.      Práva a povinnosti spojené s držením doménového jména objednatelem se řídí smluvním ujednáním mezi smluvním registrátorem poskytovatele a objednatelem. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění těchto práv či povinností vyplývajících z právního vztahu mezi smluvním registrátorem poskytovatele a objednatelem. Objednatel se zavazuje dodržovat pravidla stanovená smluvním registrátorem poskytovatele ohledně registrace a držení doménového jména. Objednatel bere na vědomí, že informace ohledně doby registrace doménového jména (včetně expirace této registrace) a to, zdali byl uskutečněn převod správy doménového jména na smluvního registrátora, je objednatel povinen sledovat samostatně a že poskytovatel nenese za tyto skutečnosti odpovědnost. Objednatel tímto zmocňuje poskytovatele k vyslovení souhlasu s podmínkami registrace a provozu doménových jmen stanovenými jednotlivými smluvními registrátory poskytovatele.
6.6.      Objednatel bere na vědomí, že doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo porušovat obecně závazné právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti, autorských práv apod. Držitel podáním žádosti o registraci potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované doménové jméno nebude tato práva a obecně závazné právní předpisy porušovat.
6.7.      Objednatel bere na vědomí, že může být učiněno více žádostí na registraci stejně nebo podobně znějícího doménového jména různými osobami u různých registrátorů. V případě, že některý z registrátorů provedl registraci pro jinou osobu dříve než poskytovatel pro objednatele, není možné provést registraci doménového jména pro objednatele, a to bez ohledu na okamžik podání žádosti o registraci. V takovém případě nemá poskytovatel povinnost registraci doménového jména provést.
6.8.      Objednatel je povinen při využívání služeb souvisejících s doménovými jmény uvádět všechny své údaje nezbytné k poskytnutí těchto služeb pravdivě, úplně a přesně.
6.9.      Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb souvisejících s doménovými jmény neprodleně po uzavření smlouvy o poskytování služeb (ohledně služeb souvisejících s doménovými jmény), a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy ohledně poskytování služeb v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem.
 
7.       ODMĚNA POSKYTOVATELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY, VYSTAVOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ
7.1.      Za poskytování služeb náleží poskytovateli odměna, a to ve výši uvedené ve smlouvě o poskytování služeb dle ceníku poskytovatele účinnému ke dni uzavření smlouvy o poskytování služeb. Ceník poskytovatele je k nahlédnutí na webové stránce  (dále jen „ceník poskytovatele“). Tímto není dotčeno právo poskytovatele poskytnout služby za jiných podmínek.
7.2.      Odměna za služby náleží poskytovateli za každé započaté časové období poskytování těchto služeb. Odměna za první období je splatná předem (před zprovozněním služby ze strany poskytovatele) ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy poskytování služeb, a to bezhotovostně na účet poskytovatele č. 2537008001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet poskytovatele“) nebo v hotovosti k rukám poskytovatele. Odměna za další období poskytování služeb je splatná dle výzvy objednatele.
7.3.      Je-li provoz služby v důsledku závady zaviněné poskytovatelem přerušen na souvislou dobu trvající déle než jeden (1) den, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část, připadající na počet dní v platebním období, po které nebyla služba v provozu.
7.4.      Za služby související s doménovými jmény náleží poskytovateli odměna, a to ve výši uvedené v ceníku poskytovatele účinnému ke dni žádosti o registraci. Společně s odměnou poskytovatele podle tohoto článku je objednatel povinen poskytovateli uhradit náklady spojené se službami souvisejícími s doménovými jmény, a to ve výši uvedené v ceníku poskytovatele účinnému ke dni vzniku těchto nákladů na straně poskytovatele.
7.5.      Informace k jednotlivým platbám dle smlouvy o poskytování služeb včetně variabilního symbolu platby obdrží objednatel v pokynech k platbě, které poskytovatel zašle na adresu objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat platby v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby. V případě, že objednatel uvede chybný variabilní symbol platby, variabilní symbol platby neuvede či uhradí částku v jiné výši než je povinen, náleží poskytovateli poplatek ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) jako úhrada nákladů spojených s vyřizováním těchto plateb, a to za každý takovýto případ.
7.6.      V případě, že dojde k zániku smlouvy o poskytování služeb či v případě, že poskytovatel v souladu s čl. 7.12 nebo čl. 10.6 omezí anebo přeruší poskytovaní služby, nevzniká objednateli nárok na slevu z již uhrazené odměny či na vrácení její poměrné části. V případě, že dojde k zániku smlouvy o poskytování služeb výpovědí poskytovatele (čl. 13.3), vzniká objednateli nárok na vrácení poměrné části odměny poskytovatele.
7.7.      Daňový doklad - fakturu zašle poskytovatel v elektronické podobě na adresu objednatele. Na žádost objednatele zašle poskytovatel objednateli daňový doklad - fakturu v tištěné podobě.
7.8.      Závazek objednatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
7.9.      Případné slevy z odměny za služby poskytnuté poskytovatelem objednateli jsou jednorázové a nelze je přenášet na další období či je vzájemně kombinovat. V případě, že je objednatel v prodlení s placením jakékoliv platby dle smlouvy o poskytování služeb, nevzniká mu nárok na slevu z odměny za služby poskytovatele.
7.10. V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby objednatele, má objednatel právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí poskytovatel bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí objednatele na adresu objednatele.
7.11. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby související se smlouvou o poskytování služeb vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7.12. V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby podle smlouvy o poskytování služeb nebo její části déle než o dobu stanovenou ve smlouvě o poskytování služeb, je poskytovatel oprávněn přerušit nebo omezit poskytování služeb. Případné omezení či přerušení služby poskytovatele podle předchozí věty nemá vliv na vznik nároku poskytovatele na jeho odměnu podle smlouvy o poskytování služeb.
7.13. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.1 obchodních podmínek.
 
8.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 občanského zákoníku. Není-li požadavek objednatele vyřešen postupem podle čl. 4.2, může objednatel uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 17.6) (reklamace). Další podrobnosti o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady služeb sdělí poskytovatel objednateli při zprovoznění služby.
8.2.      Objednatel bere na vědomí, že služba není určena k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je služba užívána.
8.3.      Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky či uživatelského účtu nebo v důsledku užití webové stránky či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.
8.4.      Objednatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.
8.5.      Není-li smluveno jinak, nenese poskytovatel odpovědnost za zálohování dat objednatelem.
8.6.      V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na smluvené podmínky omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada škody je omezena výší 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) včetně ušlého zisku. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související se smlouvou o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma, jež by mohla objednateli v důsledku vad plnění vzniknout, může činit maximálně částku 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých).
 
9.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1.      Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
9.2.      Objednatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či oprávněným uživatelem poskytovatel.
9.3.      Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9.4.      Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.5.      Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy obchod@shosting.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.
9.6.      Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění a na základě povolení Českého telekomunikačního úřadu. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
9.7.      Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti smlouvy o poskytování služeb z důvodu její neurčitosti.
 
10.    SANKCE
10.1. V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. 5.4, vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25,- Kč (slovy: dvacet pět korun českých) za každou zprávu elektronické pošty odeslanou v rozporu s tímto ustanovením.
10.2. V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. 5.5, vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.
10.3. V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. 5.7, vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.
10.4. Ustanoveními čl. 10.1 až 10.3 není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.
10.5. Smluvní strana, které vznikla povinnost uhradit smluvní pokutu, je povinna tuto smluvní pokutu uhradit na písemnou výzvu druhé smluvní strany, a to ve lhůtě třiceti (30) dní od doručení této písemné výzvy.
10.6. V případě, že objednatel poruší některou povinnost stanovenou v čl. 5.1 až 5.8, je poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služby a dále je poskytovatel oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služeb. Výpověď podle tohoto článku je účinná doručením objednateli.
 
11.     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
11.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, číslo občanského průkazu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
11.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely identifikace objednatele jako oprávněné osoby ze smlouvy o poskytování služeb, pro účely uvedené v čl. 11.4, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem a pro účely možnosti ověření identity objednatele při vstupu do střeženého prostoru. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování služeb.
11.4. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů smluvními registrátory poskytovatele, a to pro účely jejich vedení v centrálních registrech doménový jmen a pro účely jejich zpřístupněním prostřednictvím internetu v centrálních registrech doménový jmen od okamžiku registrace doménového jména. Objednatel souhlasí s předáváním osobních údajů do zahraniční smluvním registrátorům poskytovatele. Smluvními registrátory poskytovatele jsou pro účely tohoto článku: IGNUM, s.r.o., se sídlem: Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 190/2405, PSČ 13061, IČ: 261 59 708. Osobní údaje objednatele jsou dále předávány společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., se sídlem Praha 10, Třebohostická 987/5, PSČ 100 00, IČ: 411 94 403.
11.5. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
11.6. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.
11.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
11.8. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
11.9. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 11.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
11.9.1.                    požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
11.9.2.                    požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
11.10. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
11.11. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na adresu objednatele.
 
12.    OCHRANA INFORMACÍ
12.1. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou, nebo by mohly být, součástí obchodního tajemství poskytovatele.
12.2. Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Objednatel nesmí bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele.
12.3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost i o dalších o skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména druhé smluvní strany nebo jejích obchodních partnerů a klientů.
12.4. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana.
12.5. Ustanovení tohoto článku (čl. 12) nejsou dotčena ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb.
 
13.    TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
13.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením.
13.2. Není-li smluveno jinak, smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu, na kterou je uhrazena odměna poskytovatele za služby.
13.3. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb je účinná okamžikem doručení druhé smluvní straně. Není-li smluveno jinak, výpovědní lhůta činí jeden (1) kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni účinnosti výpovědi.
 
14.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
14.1. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
14.2. Nejde-li o případ uvedený v čl. 14.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupí-li objednatel od smlouvy podle tohoto ustanovení je objednatel povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté poskytovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 
15.    UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
15.1. Objednatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.
15.2. Objednatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.
15.3. Objednatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru. Webovou stránku a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.
 
16.    DORUČOVÁNÍ
16.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli může být doručováno také prostřednictvím uživatelského účtu. V případě doručování elektronickou poštou je objednateli doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
16.2. Zpráva je doručena:
16.2.1.                    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
16.2.2.                    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
16.2.3.                    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
16.2.4.                    v případě doručovaní prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl,
16.2.5.                    v případě doručování prostřednictvím uživatelského účtu uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od vložení zprávy do uživatelského účtu objednatele.
16.3. Tímto článkem (čl. 16) není dotčeno ustanovení čl. 13.3.
 
17.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky a právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Vztah související s užitím webové stránky a právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se:
17.1.1.                    vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem;
17.1.2.                    vylučuje ustanovení § 1748 a § 1763 občanského zákoníku;
17.1.3.                    vylučuje použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem.
17.2. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu.
17.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
17.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od Smlouvy spotřebitelem.
17.5. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
17.6. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa Praha 10, Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, adresa elektronické poštyobchod@vshosting.cz (obchodní záležitosti), podpora@vshosting.cz (technická podpora), telefon 246 035 835.
 
V Praze dne 1. 1. 2014